How to talk about TAX in Vietnamese
 • Kê khai thuế: tax declaration
 • Người lập hóa đơn: invoicing person
 • GTGT = giá trị gia tăng: VAT (Value Added Tax)
 • Đối với hàng hoá / dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: For goods / services which are not subject to or exempt from VAT
 • Đối tượng: subject
 • Thuế suất: tax rate
 • Không chịu thuế = miễn thuế (v): exempt
 • Đối tượng được miễn thuế: subjects that we dont have to pay tax
 • Không là đối tượng phải trả thuế: not subject to VAT
 • Sự miễn thuế = miễn thuế: tax exemption
 • Mã số thuế: tax identification number
 • Những đối tượng nào phải chịu thuế giá trị gia tăng? Who is subject to VAT?
 • Đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng? Who is not subject to VAT?
 • Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? How is the VAT rate regulated?
 • Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ như thế nào? How is value added tax deductible?
 • Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định ra sao? How is value added tax on imported goods?
 • Bản chất của thuế giá trị gia tăng là gì? What is the nature of value added tax?
 • Tại sao phải nộp thuế giá trị gia tăng? Why must pay tax value added?
  • nộp thuế = pay tax
  • nộp = nộp tiền
  • nộp tiền vào Ngân hàng: make a deposit to the bank
  • nộp tiền vào tài khoản: make a deposit to your bank account
 • Thuế gián thu: Indirect taxes. 
  • gián thu = thu gián tiếp
  • thu = thu tiền: collect money
  • gián tiếp = indirect
 • Thuế trị giá gia tăng: value added tax.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: corporate income tax.
 • Thuế thu nhập cá nhân: personal income tax.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: special consumption tax.
  • special: đặc biệt
 • Thuế tài nguyên: resource tax
 • Thuế sử dụng đất: Land use tax
 • Thuế xuất khẩu: Export tax
 • Thuế nhập khẩu: Import Tax
Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies