How to talk to the mechanic in Vietnamese
1. Hỏi về vài dịch vụ ở cửa hàng sửa xe máy? Ask about some service in motorbike repair shop
- Bạn có thể thay lốp xe? Could you change the tyre?
- Bạn có thể thay / thay thế nó?  Could you replace it?
- Bạn có thể giúp tôi đổ nước làm mát cho xe không? Could you help me top up the coolant for the motorbike?

Or just say something simple like this:
- Tôi cần / muốn thay nước làm mát: I need / want to change motorbike coolant
- Tôi cần bơm lốp xe: I need to inflate the tyres. 
  • + bơm xe: inflate
  • + But we just say: tôi cần bơm xe

- Xe tôi có vấn đề gì đó: my motorbike/car has something wrong
- Bạn có thể kiểm tra xem có gì đó không ổn không? Could you check if something is wrong?
- Bạn có thể kiểm tra xem xe có vấn đề gì không? Could you check if the motorbike / car has problem?
- Bạn có thể kiểm tra nó là gì không? Could you check what it is?

2. Mô tả về một số vấn đề với xe của bạn (Describe some problems with your motorbike)
- Đèn trên bảng điều khiển bật sáng. A light on the dashboard came on. 
  • + bảng điều khiển: dashboard
  • + bật: turn on. For example: bật đèn lên: turn on the light
- Chiếc xe máy / xe ô tô đang phát ra một tiếng động lạ. The motorbike / car is making a strange noise
  • + a strange noise: một tiếng động lạ
- Một bóng đèn pha đã bị cháy.  A headlight bulb was burnt out. 
  • + đèn pha: headlight bulb
  • + cháy: burn out

3. Hỏi giá tiền? (Asking how much)
- Chi phí thay nhớt là bao nhiêu? How much does an oil change cost? 
  • + Thay nhớt giá bao nhiêu? ==> simple way
- Chi phí sửa xe hết bao nhiêu? How much does the repairing cost?
  • + Sửa xe giá bao nhiêu?
- Bơm xe giá bao nhiêu? How much does it cost to inflate the tyres?4. Hỏi khi nào thì hoàn thành? (Asking when it finishes)
- Mất bao lâu thì thay nhớt xong? How long does it take to finish oil change?
- Mất bao lâu thì sửa xe xong? How long does it take to finish repairing the motorbike?
- Khi nào thì [bạn] sửa xong? When you finish repairing?
- Bạn có thể cho tôi biết khi nào nó sẽ sẵn sàng không? Can you tell me when it will be ready? ==> we don't normally use this!

Note:
+ you can use "anh / em" if the mechanic is older / younger than you
+ xe máy: motorbike
+ xe ô tô / ô tô / xe hơi: car
+ or just say: xe for both ô tô và xe máy
+ nước làm mát: coolant

I put some new words in this image, you can download it here:
 
3-mechanic.png 71.1 KB

3-mechanic.png 71.1 KB
  https://drive.google.com/file/d/1C9360fH4DylQp2DnDYq2zCgPO7pkiG4U/view?usp=sharing
Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies