How to say RED INVOICE in Vietnamese
Từ vựng
 • Hóa đơn bán hàng: sale receipt
 • Hóa đơn bán lẻ: retail invoice
 • Hóa đơn đỏ: red invoice
 • Hóa đơn giá trị gia tăng: VAT (Value Added Tax) invoice
 • Người bán hàng: saleperson
 • Khách hàng: customer
 • Số lượng: quantity
 • Giá, giá cả: price
 • Mã số thuế (MST): tax code
 • Địa chỉ: address
 • Phone number: số điện thoại
 • Số tài khoản: bank account
 • Số hóa đơn: invoice number 
 • Thông tin và vị trí doanh nghiệp của bạn: your business location and information
 • Tổng tiền / thành tiền: Total amount due
  • tổng: total
 • Người bán hàng: seller
 • Người mua hàng: buyer
 • Ký và ghi rõ họ tên: sign and write full name
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: name of goods, services
 • Payment terms: hình thức thanh toán, điều khoản thanh toán
  • Cash: tiền mặt
  • Thanh toán khi nhận hàng: COD (Cash On Delivery)
 • Phát hành hóa đơn đỏ: to issue red invoice
 • Ngày phát hành hóa đơn: The date the invoice was issued (ngày mà hóa đơn được phát hành)
 • Ngày xuất hóa đơn: invoice date
 • Mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán và số lượng: description of goods or services sold and quantity
 • Chi phí của từng đơn vị riêng lẻ: The cost of each individual unit
 • Giá / đơn vị (đơn vị tính): price / unit
 • Đơn vị tính: unit
  • Cái: 3 cái mũ = 3 hats; 5 cái ly = 5 glasses
  • Hộp: box
 • Here is a hóa đơn bán lẻ (retail invoice), 
  • Đơn vị in the first line means company / school/ university/ faculty... 
  • đơn vị also means "unit", so i use "đơn vị tính" here to be more clear.
  • Họ tên người mua hàng: full name of the buyer
  • Đơn vị, cơ quan: buyer's company...
  • Số: number
  • Số thứ tự (STT): number
  • Tên hàng: name of the good 
  • Quy cách phẩm chất của hàng hóa: Specification of Goods
  • Số lượng: quantity
  • Giá đơn vị = price for a unit
  • Thành tiền: total
  • Cộng: add / plus; 
   • Sometimes it is Thành tiền means = Total of all goods
  • Cộng thành tiền: total of all goods
  • Viết bằng số: write in number (1.000.000)
  • Viết bằng chữ: write in letter(một triệu đồng)
  • Người nhận hàng: who receives Goods
  • Đã nhận đủ tiền: already got all money (enough money, money here is total of goods)
  • Người viết hóa đơn: who writes the invoice
Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn đỏ

Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies