How to say about DOCTOR in Vietnamese?
 • Bạn nghĩ đến điều gì khi nghe từ "bác sĩ"?: What comes to mind when you hear the word ‘doctor’?
  • Tôi nghĩ đến dụng cụ khám bệnh, tới áo bác sĩ...: I think of medical instruments, of white lab coats...
 • Bao lâu thì bạn đi khám / khám bác sĩ / gặp bác sĩ / khám bệnh? How often do you go to the doctor?
  • Tôi chỉ đi khám bệnh khi tôi có vấn đề về sức khỏe: I only go to the doctor when I have health problems
  • Tôi đi khám định kỳ 6 tháng một lần: I go to the doctor every 6 months
 • Bạn có luôn cảm thấy tốt hơn sau khi đi khám bác sĩ không? Do you always feel better after you’ve visited the doctor?
  • Thông thường tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng thi thoảng tôi thấy lo lắng hơn: Usually I feel better, but sometimes I feel more anxious
 • Làm thế nào để bạn tìm được một bác sĩ giỏi? How do you find a good doctor?
  • Tôi hỏi bạn bè, hoặc tìm kiếm thông tin trên diễn đàn có nhiều thành viên: I ask my friends, or search for information on forums with many members
 • Bạn nghĩ gì về chi phí thăm khám bác sĩ ở nước bạn? What do you think about the costs of visits to the doctor in your country?
  • Chi phí thăm khám bác sĩ ở Việt Nam không quá mắc: The cost of visits to the doctor in Vietnam is not too expensive
  • visit to the doctor: thăm khám bác sĩ
 • Bạn có luôn nghĩ rằng mình đã nhận được sự điều trị tốt nhất từ bác sĩ không? Do you always think you’ve received top treatment from your doctor?
  • Tôi nghĩ hầu hết các bác sĩ tôi đã gặp, họ đều làm công việc của họ tốt nhất có thể: I think most of the doctors I met, they did their jobs the best they can
 • Bạn luôn tin những gì bác sĩ nói hay đôi khi bạn nghi ngờ anh ấy/ cô ấy? Do you always believe what your doctor says or do you sometimes doubt him / her?
  • Tôi thường tin lời bác sĩ: I usually believe the doctor
  • Đôi lúc tôi cũng nghi ngờ một chút, nên tôi có thể tới gặp thêm một bác sĩ khác: Sometimes I also doubt a little, so I can go to see another doctor
 • Bạn có muốn trở thành bác sĩ không? Would you like to be a doctor?
  • Không, tôi không muốn trở thành bác sĩ: No, I don't want to be a doctor
 • Bạn nghĩ khía cạnh tồi tệ nhất của việc trở thành bác sĩ là gì? What do you think are the worst aspects of being a doctor?
  • Phải học quá nhiều và quá lâu: have to study too much and for long time 
  • Phải tiếp xúc với rất nhiều người bệnh: having to deal with a lot of sick people 
  • Đôi khi phải chứng kiến nhiều bệnh nhân từ những tai nạn bi thảm: have to see many patients from tragic accidents sometimes
 • Nếu là bác sĩ, bạn muốn chuyên sâu về lĩnh vực nào? If you were a doctor, which area would you like to specialize in?
  • Nếu là bác sĩ, tôi sẽ chọn là bác sĩ thẩm mỹ, vì tôi có thể giúp cho nhiều người trở nên đẹp hơn: If I were a doctor, I would choose to be a plastic surgeon, because I can help many people become more beautiful

Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies