[Funny story] Wife - Husband
  • Vợ: Mười năm cùng em là gì với anh? 
  • Chồng: như một giây thôi

  • Vợ: 1000$ là gì với em?
  • Chồng: như một đồng tiền thôi 

  • Vợ: Ok, vậy cho em một đồng tiền đi
  • Chồng: Đợi một giây

fun.jpeg 18.1 KB

Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 1 year ago
0 Replies
0 replies